Nikon F / 센츄리아 100 / 무보정 리사이즈 인화지스캔

 


 

'일상 > 사진' 카테고리의 다른 글

Urban Life in Tokyo 3.  (0) 2009.05.19
Urban Life in Tokyo 2.  (0) 2009.05.06
Urban Life in Tokyo 1.  (0) 2009.04.28
구인사.  (0) 2009.04.27
기타..  (0) 2009.04.25
기타 등장인물..  (0) 2009.04.25
Posted by Paul Juno

댓글을 달아 주세요